ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τον μήνα Νοέμβριο έγιναν 24 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,44
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 20/24 (83,33%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 112 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,42
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 91/112 (81,25
%)